فروش اقساطی اسکانیا G460

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا G460  مبلغ پیش پرداخت کشنده اسکانیا  200/000/000 تومان  اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/600/000 تومان

ادامه مطلب