فروش اقساطی اسکانیا R560

 

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R560 

 

 

 

 

مبلغ پیش پرداخت کشنده اسکانیا 230/000/000 تومان 

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 10/000/000 تومان