فروش اقساطی اسکانیا R440

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R440 

 

 

مبلغ پیش پرداخت کشنده اسکانیا  231/000/000 تومان 

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/800/000 تومان